《R语言开发技术标准教程》PDF电子书免费下载

作者:  谢书良

出版社: 清华大学出版社

出版年: 2020年12月

ISBN: 9787302563501

~~滚到底部有网盘下载链接~~

内容简介

目录

基础篇.................. 1
第1章 概述.................. 3
1.1 程序,程序设计,程序设计语言........... 4
1.2 R语言下载及安装..................... 6
1.3 认识RStudio............................. 12
自我检测............................................ 13
第2章 R的基本运算 .................. 15
2.1 四则运算................................... 16
2.2 内置函数运算........................... 17
2.2.1 数学函数....................... 17
2.2.2 近似函数....................... 19
2.2.3 阶乘函数....................... 19
2.3 逻辑运算................................... 20
2.4 无限大In?nity......................... 20
自我检测............................................ 21
第3章 R的变量..................23
3.1 变量赋值...................................24
3.2 变量的类型...............................24
3.3 特殊变量................................... 24
3.4 判别与转换变量的函数........... 24
3.5 R的变量命名规则 ................... 26
3.6 R变量的特点 ........................... 26
自我检测............................................ 27
第4章 向量..................28
4.1 简单的处理向量对象函数....... 29
4.2 向量对象的数学运算函数....... 31
自我检测............................................ 35
第5章 因子.................. 37
5.1 建立因子的函数....................... 38
5.2 与因子有关的函数................... 38
5.3 因子的转换及常见错误解决.................. 40
5.4 有序因子................................... 41
自我检测...................................... 42
第6章 矩阵.................. 44
6.1 建立矩阵的函数matrix()......... 45
6.2 查看矩阵对象属性的函数....... 45
6.3 将向量构成矩阵的函数........... 46
6.4 矩阵行和列的运算函数........... 49
自我检测..................................... 50
第7章 数组..................53
7.1 数组的生成............................... 54
7.2 数组的下标............................... 55
7.3 apply函数 ................................. 58
自我检测............................................ 59
第8章 数据框................................61
8.1 数据框的建立........................... 62
8.2 认识数据框的结构................... 62
8.3 数据框的引用........................... 63
8.4 增加数据框的行数据............... 63
8.5 增加数据框的列数据............... 63
自我检测................................... 64
第9章 列表....................................66
9.1 列表的构建............................... 67
9.2 列表的引用............................... 68
9.3 列表的修改............................... 69
9.4 处理列表的函数....................... 70
自我检测..................................... 73
第10章 字符串.............................76
10.1 字符串的属性......................... 77
10.2 字符串的处理......................... 78
10.3 字符串的搜索......................... 79
自我检测.................................. 81
第11章 日期和时间处理..................83
11.1 日期的设置与使用................. 84
11.2 时间的设置与使用................. 86
11.3 时间序列 ................................. 88
自我检测............................................ 89
第12章 控制流和程序运行................. 91
12.1 函数的自定义....................... 92
12.2 分支函数................................. 94
12.3 循环函数................................. 98
12.4 流程转移............................... 101
12.5 程序运行............................... 102
自我检测.......................................... 105
第13章 绘图....................................107
13.1 散点图................................... 108
13.2 饼图....................................... 115
13.3 直方图................................... 118
13.4 三维透视图........................... 119
13.5 3D绘图函数......................... 121
13.6 图形参数............................... 124
自我检测.......................................... 127
应用篇....................................129
第14章 样条插值.......................... 131
第15章 模拟抽样.......................... 135
第16章 假设检验.......................... 138
第17章 t 检验.......................... 141
第18章 秩检验与秩和检验.......................... 143
第19章 分布检验.......................... 146
第20章 回归分析.......................... 149
第21章 主成分分析.......................... 153
第22章 样本均值和样本协方差矩阵........... 163
第23章 聚类分析.......................... 168
附录A R代码的正常信息和优化.............. 178
附录B R的程序包及数据集.................183
自我检测参考答案........................ 202
参考文献.......................... 203
显示部分信息

下载价格:免费
立即下载
登入/注册
知识就是力量
没有账号? 忘记密码?